Oldal kiválasztása

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
E-pingvin szolgáltatás szerződéshez
Hatályos 2014.12.01-tő visszavonásig

 1. A szerződés tárgya
  Ezen Szolgáltatási Szerződés a Ixor.hu Kft. által nyújtott e-pingvin (továbbiakban: E-PINGVIN vagy Szoftver)
  elnevezésű szoftver igénybevételének feltételeit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit szabályozza.
  Amennyiben Ön nem ért egyet a jelen Szolgáltatási Szerződésben foglaltakkal, akkor ne regisztráljon előfizetőként,
  mivel azzal ráutaló magatartásával elfogadja a jelen Szolgáltatási Szerződésben foglaltakat, és szerződés jön létre,
  amelynek tartalma jogi úton érvényesíthető.
 2. A szerződő felek
  Jelen Szolgáltatási Szerződés létrejön egyrészről Ön, vagy az Ön által képviselt gazdasági társaság (a http://epingvin.hu weblap Megrendelés menüpontjában megadott adataival), mint Előfizető, illetve a
  Név: Ixor.hu Kft.
  Cím: H-1068 Budapest, Király u. 110.
  Adószám: 14119125-2-42
  Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-889767
  Bankszámla szám: 11600006-00000000-26088220
  Képviselő: Molnár Gábor, Ügyvezető
  Telefon: 06-30-235-88-13
  E-mail: mail@e-pingvin.hu
  Weblap: https://e-pingvin.hu
  mint Szolgáltató között.
 3. A szolgáltatás meghatározása
  A Ixor.hu Kft., interneten működő, E-PINGVIN szolgáltatásával testreszabott e-mail hírleveleket küldhetünk,
  mérhetjük a kiküldés hatékonyságát, kezelhetjük a hírlevél feliratkozókat. A szolgáltatás a szoftverhez való
  hozzáférést és használatot jelenti, amelyet az Előfizető a saját számítógépén keresztül vehet igénybe. Az E-PINGVIN
  kezelőfelülete interneten keresztül érhető el folyamatosan napi 24 órában, minden nap.
  Az Előfizető kijelenti, hogy a szolgáltatás részleteiről előzetesen már tájékozódott, a E-PINGVIN szoftver funkcióit,
  működési elvét megismerte és a Szoftver aktuális verziója számára megfelelő.
 4. A szerződés létrejötte és aktiválása
  A https://e-pingvin.hu című weblapon található információk az E-PINGVIN szolgáltatásról nem minősülnek hivatalos
  ajánlattételnek, azokat ajánlattételi felhívásnak kell tekinteni.
  Azzal, hogy az Előfizető a https://e-pingvin.hu című weblapon kitölti a Megrendelés menüpontban található űrlapot,
  magára nézve visszavonhatatlanul elfogadja ezen Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételeket, és az űrlapot
  nyugtázva az abba beírt adatokat elküldi a Szolgáltató számára, ajánlattételi szándékát fejezi ki a Szolgáltató felé
  ráutaló magatartásával.
  A Szolgáltató jogosult az Előfizető megrendeléskor megadott adatait ellenőrizni, és amennyiben az adatok nem
  felelnek meg a valóságnak, vagy az adatok valódisága nem ellenőrizhető, a Szolgáltató megtagadhatja a szerződés
  elfogadását.
  A Szolgáltató az Előfizetőt úgy értesíti az ajánlat elfogadásáról, hogy e-mailt küld az Előfizető által megadott e-mail
  címre, amelyben tájékoztatja az Előfizetőt az ajánlat elfogadásáról, illetve a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges
  adatokról, felhasználói kódokról, jelszavakról.
  Az Előfizető felhasználói fiókjának beüzemelése után a Szolgáltató elküldi az első számlát az Előfizető számára, amely
  az első fizetési periódusra (havi díjas szerződésnél az első hónap, éves díjú szerződésnél az első év) vonatkozó díjat
  tartalmazza. Az első számla kiegyenlítése előtt az Előfizető felhasználói fiókja inaktív, amely azt jelenti, hogy teljes
  funkcionalitásával működik, de e-mail nem küldhető vele. Az Előfizető az első számla a Szolgáltató bankszámlájára
  történő átutalásával nyugtázza, hogy a megrendelő űrlapon megadott adatai helyesek, valós személyt, vagy
  gazdasági társaságot takarnak. Az Előfizető az első számla átutalásával egyben ismételten jóváhagyja és magára
  nézve visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el ezen Szolgáltatási Szerződés rendelkezéseit, és tudomásul veszi,
  hogy az Előfizetői Szerződés megkötöttnek minősül, annak rendelkezései jogi úton érvényesíthetők.
  Az első számla ellenértékének a Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követő 1 munkanapon belül a
  Szolgáltató aktiválja az Előfizető felhasználói fiókját. Az aktivációt követően az e-mail küldés aktiválódik, és az
  Előfizető számára rendelkezésre áll a megrendelt csomagnak megfelelő e-mail küldési keret.
  Amennyiben az első számla ellenértéke annak postára adásától számított 30 napon belül nem érkezik meg a
  Szolgáltató bankszámlájára, úgy a szerződést semmisnek kell tekinteni, és a Szolgáltató jogosult az Előfizető fiókjának
  törlésére. A Szolgáltatónak ezek után semmilyen kötelezettsége nincs az Előfizetővel szemben, az előfizető pedig
  köteles minden olyan forráskódot, hivatkozást törölni a weblapjairól, amely a E-PINGVIN szolgáltatáshoz kapcsolódik.
 5. Az Előfizető jogai és kötelezettségei
  Az Előfizető minden, az ő felhasználói azonosítójával végzett tevékenységért úgy felel, mint ha azt ő maga
  kezdeményezte volna.
  A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges számítógépet és internet hozzáférést az Előfizetőnek kell beszerezni. A
  Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevétele alatt közvetítő szolgáltató nem alkalmazható. Az E-PINGVIN-t
  csak a szolgáltatási szerződésben megnevezett Előfizető használhatja. Harmadik személy részére történő bármilyen
  továbbadása, értékesítése, használatba adása kizárólag a Szolgáltató beleegyezésével történhet.
  Az Előfizetőnek a szolgáltatási szerződésben szereplő adataiban, a képviselője személyében, valamint jogállásában
  bekövetkezett változást – ideértve a számlázási cím változását is – köteles haladéktalanul, de legkésőbb az
  adatváltozást követő 8 (nyolc) napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. Az Előfizető köteles az ellene megindult
  felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót, az eljárás megindítását követően haladéktalanul
  írásban tájékoztatni. A Szolgáltató az előfizetői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő
  károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az
  Előfizetőtől.
  Az Előfizető köteles az általa igénybevett szolgáltatás díjának számláit határidőre kiegyenlíteni.
  Az Előfizető felel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
  törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  rendelkezéseinek megtartásáért.
  Az előfizető kötelező érvényűen betartja, hogy a felhasznált adatbázisa, törvényesen került összegyűjtésre. Továbbá
  karbantartott adatbázis, azaz a visszapattanások aránya nem haladja meg a 10%-ot.
 6. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
  A szolgáltató köteles a 3. pontban meghatározott szolgáltatás nyújtására napi 24 órában a hét minden napján. A
  szolgáltatás Szolgáltató által vállalt rendelkezésre állása 99%, egy évre vetítve.
  A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételének korlátozására, a szolgáltatás minőségi, vagy más jellemzőinek
  csökkentésére az Előfizető egyidejű értesítése mellett az alábbi esetekben jogosult:
 • ha az Előfizető kötelezettségeit megsérti, illetve magatartásával a szolgáltatások nyújtását, illetve a
  Szolgáltató rendeltetésszerű működését akadályozza
 • az Előfizető a szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti
 • az Előfizetőnek a 30 napnál régebben esedékes díjtartozása van
  A Szolgáltató köteles a korlátozást haladéktalanul megszüntetni, ha az Előfizető a korlátozás okát megszünteti,
  rendezi a korlátozáshoz kapcsolódó tartozást, és ezt a Szolgáltató felé igazolja.
  A Szolgáltató a szolgáltatási szerződést az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan:
 • ha azt jogszabályváltozás indokolja
 • ha azt a szolgáltatás körülményeiben bekövetkezett lényeges változás indokolja
  a Szolgáltató által meghatározott esetekben, amelyek:
 • a szolgáltatási szerződés szövegére irányuló módosítás, amely nem érinti a már nyújtott szolgáltatások
  igénybevételének feltételeit
 • új szolgáltatások bevezetése
  Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a módosítások nem eredményezhetik a szolgáltatási szerződés
  feltételeinek lényeges változását. Lényeges változásnak (módosításnak) minősül különösen a szolgáltatások
  igénybevételének feltételeire vagy minőségére vonatkozó változás.
 1. A szolgáltatás díja, fizetési feltételek
  A szolgáltatás mindenkor esedékes díjait a szerződött felek szerződésben rögzítik.
  A szolgáltató jogosult az aktuális díjakat bármikor módosítani, az Előfizető előzetes értesítése mellett. Az értesítést az
  Előfizető megrendeléskor megadott (vagy később általa módosított) hivatalos e-mail címére kell küldeni, illetve a
  listaárat https://e-pingvin.hu weblapon közzé kell tenni, mindezeket legkésőbb az új árlista érvénybe lépése előtt 30
  nappal. A módosított árak nem érinthetik az Előfizető által már kifizetett időszak előfizetési díját. Amennyiben az
  Előfizető nem fogadja el a módosított díjakat, jogosult a szerződés felmondására a normál felmondási keretek
  között. A felmondás legkorábban az a nap után léphet hatályba, ameddig az Előfizető az előfizetés díját már kifizette.
  A számlát a Szolgáltató minden időszak (hónap, vagy év) első hetében állítja ki és adja postára, a számla fizetési
  határideje 8 nap. Amennyiben az Előfizető a számla ÁFÁ-val növelt összegét a fizetési határidő lejártáig nem fizeti
  meg, késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat összege, a fennálló tartozás ÁFÁ-val növelt összege után,
  a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, a késedelem napjaira kiszámított összeg 360 napos évet alapul véve.
 2. Extra szolgáltatások díja
  Az előfizetési díj csak a teljes funkcionalitású szoftver használatát tartalmazza, de nem tartalmazza a speciális
  szolgáltatásokat. Az Előfizető kérése esetén a Szolgáltató ezeket a feladatokat külön díjazás fejében szolgáltatja. Ezen
  feladatok díja minden esetben az Előfizető és a Szolgáltató külön megállapodásának tárgyát képezi, és ezen
  megállapodás semmilyen formában nem érinti az ezen Szolgáltatási Szerződésben szabályozott kérdéseket.
 3. A szerződés időtartama és felmondása
  A szerződés határozatlan időtartamra jön létre. Ez alól kivételt képez, ha az Előfizető hűségnyilatkozatot vállal. Ebben
  az esetben a szerződés határozott időre a hűségnyilatkozatban szereplő időtartamra jön létre, majd a
  hűségnyilatkozatban vállalt idő elteltével a szerződés automatikusan határozatlan idejűvé válik, amennyiben
  valamelyik szerződő fél ellenkező szándékát nem jelzi.
  A szerződést bármely fél 30 napos felmondási idővel indoklás nélkül felmondhatja. felmondás nem mentesíti az
  Előfizetőt a hátralevő, még esedékes díjak megfizetése alól.
  A Szolgáltató az Előfizető szerződésszegése esetén a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal rendkívüli módon
  felmondhatja, ha:
  az Előfizető sérti, veszélyezteti, ellehetetleníti, vagy akadályozza a Szolgáltató rendeltetésszerű működését, és az
  Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem
  szünteti meg, különösen ilyennek minősülnek a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését veszélyeztető
  cselekmény
  az Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon, vagy célokra használja
  A Szolgáltató a szolgáltatási szerződést e-mailben és/vagy írásban, az Előfizetőnek címzett tértivevényes levélben
  mondhatja fel. A felmondást akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Szolgáltató által küldött tértivevényes levél
  nem kereste, ismeretlen, cím elégtelen vagy elköltözött jelzéssel érkezik vissza. A Szolgáltató a szerződésszegés
  megszüntetésére irányuló felszólítás megküldési ideje alatt jogosult az Előfizetői szolgáltatásokat korlátozni. A
  szolgáltatási szerződés megszűnése esetén az Előfizető köteles a hátralévő időszak teljes havidíjainak egyösszegű
  megfizetésére a felmondást követő 3 napon belül.
  A Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani, ha az Előfizető 60 napot meghaladó fizetési
  késedelembe esik.
  Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezéseit abban az esetben jogosult módosítani, ha a módosítás szövegét előzetesen a
  honlapján 30 napig közzéteszi. Megrendelő jogosult a jelen ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén, a
  módosítás hatályba lépéséig a szerződés azonnali hatályú felmondására a Szolgáltatónak címzett és elküldött
  egyoldalú írásbeli (tértivevényes levél vagy email) nyilatkozattal.
 4. Szerzői jog
  Az E-PINGVIN (edmire) szoftver és az igénybe vételére létrehozott weboldal tartalma (pld.: szöveg, adat, videó,
  audio, kép, stb. – a továbbiakban: anyagok), kivéve a felhasználók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott
  anyagokat, valamint reklámfelületeket, a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak, akár online, akár
  nyomtatott, vagy bármilyen egyéb módon történő, felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával
  kerülhet sor.
  A weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Ez a
  jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez,
  terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen
  átdolgozásához.
  A weboldalon található anyagokat harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel. A felhatalmazás
  nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.
 5. Jótállási feltételek, kártérítés kizárása
  A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás használatából adódó, vagy azzal kapcsolatos semmiféle kárra,
  különös tekintettel a közvetett károkra, mint az elmaradt haszon, bevétel. Nem támasztható kártérítési igény a
  Szolgáltatóval szemben a rendszer meghibásodása, vagy előre be nem jelentett kimaradása esetén sem. Nem felel
  továbbá s Szolgáltató a rendszer szakszerűtlen használatából, vagy törvénytelen célokra történő használatából eredő
  károkért.
  Amennyiben valamely jogszabály Előfizető általi be nem tartásából a Szolgáltatónak különösen a gazdasági
  reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény által előírt egyetemleges
  felelősségre tekintettel valamely hatóság, bíróság vagy harmadik személy bírságot, kártérítést vagy más
  kötelezettséget ír elő, Előfizető visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltató e kötelezettségeit.
 6. Szolgáltató adatkezelése
  Szolgáltató az Előfizető által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
  bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres
  teljesítéshez szükséges mértékben, a jogszabályban meghatározottak szerint használja fel.
  Az Előfizető személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Szolgáltató az adatkezelés minden
  fázisában köteles betartani. Szolgáltató által végzett adatkezelésre a jogszabályokban rögzített rendelkezések az
  irányadóak.
  Az Előfizető adatai abban az esetben adhatók át harmadik személy számára, ha:
 • számlatartozása miatt a Szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az Előfizető ellen,
  illetőleg az Előfizető tartózkodási helye ismeretlen
 • az Előfizető kárt okoz, kár okozását kísérli meg, a Szolgáltatót megtévesztette vagy a megtévesztésére
  törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy
  érvénytelen)
  Az adatkezelés időtartamának lejártával az Előfizető személyes adatait a Szolgáltató az érintettel történő
  beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles.
  A Szolgáltató a szerződés megszűnését követően, a megszűnés dátumától számított 30 napon belül köteles az
  Előfizető kezelésében lévő személyes adatokat számítástechnikai rendszereiből, adathordozóiról visszavonhatatlanul
  törölni, valamint ennek megtörténtét igazolni az Előfizető felé.
 1. Előfizető adatkezelése
  Adatot csak meghatározott célból lehet kezelni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető által feltöltött,
  tárolt, kezelt illetve rendszerezett adatokért, azt a Szolgáltató nem látja, nem kezeli, különböző adatbázisokat nem
  köt össze. Az Előfizetőnek személyesen kell megfelelnie az adatvédelmi jogszabályok előírásainak.
  Az Előfizető által a Szolgáltató rendszerébe feltöltött és tárolt adatok tekintetében a Szolgáltató az információs
  önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti adatfeldolgozónak minősül,
  így az érintett adatkezelések jogszerűségéért az Előfizetőt terheli a felelősség.
 2. Egyéb rendelkezések
  A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésre a Szolgáltató referencia jelleggel hivatkozhat.
  Amennyiben a jelen szerződés bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek minősül, a szerződés fennmaradó
  részei vagy rendelkezései továbbra is teljes mértékben érvényesek és hatályban maradnak.
  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1999. évi LXXVI. szerzői jogra vonatkozó törvény, valamint a
  Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a szerződés teljesítésével kapcsolatban a
  Felek között vita merül fel, azt mindenekelőtt személyes tárgyalások útján rendezik. A tárgyalások
  eredménytelensége esetén a Szerződő Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki a jogvita
  rendezésére.